Mitsubishi Reasearch Institute, Inc.

Lĩnh vực: Dịch vụ

Slogan: Thông qua thế mạnh đa dạng của chúng tôi cùng kiến thức độc đáo và những hiểu biết, Viện Nghiên cứu Mitsubishi góp phần vào sự tiến bộ của xã hội trong thế kỷ 21.

Website:

Viện nghiên cứu Mitsubishi (MRI) hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển các giải pháp toàn diện để đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả, bằng cách tích hợp các chức năng “Think Tank” cùng việc tư vấn, đưa ra giải pháp CNTT. Chúng tôi góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, và cuối cùng là cho toàn xã hội, vì một tương lai tươi sáng hơn.

  • 10-3, Nagatacho 2-Chome
  • Chiyoda-Ku
  • Tokyo 100-8141
  • +81-3-5157-2111
  •  +81-3-5157-2119
  •  Masayuki Tanaka, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Kyota Omori, Chủ tịch

Lịch sử phát triển

1970s: MRI giới thiệu chức năng "Think Tank" ở Nhật Bản và kiến tạo đường lối cho một Xã hội thông tin.

1980s: Các hoạt động MRI đã mở đường cho sự xuất hiện của Toàn cầu hóa và bình minh của xã hội thông tin.

1990s: MRI cung cấp các giải pháp để đáp ứng với một thế giới thay đổi nhanh chóng và đa dạng.

2000s: MRI thiết lập trên một con đường mới để tạo dựng tương lai cùng với các bạn.